موسسه پکتیک

 

د پکټیک(PACTEC) نړیواله خیریه مــــوسسه په ډیره خوښۍ‎ سره داسي یادونه کـوی.چــــه پکټیک د ۲۰۰۲م کال څخه را پدی خــوا په افغانستان کــــــی خیریه مــــوسساتــوته انټرنټي خدمتونه پلـــــــــــوري. مـوژ د انټرنټی خــدمتونو یعنی ویست (VSAT)په نصپولـــــوکـــــی اود نټورکینګ پـــه ترتیب او تنظیمولــــــو کـــی تخصص لــــــرو. زمــــوژ خـــــدمتونه اوس محال د افغانستان په ښارونـــــو او لـــــــری پرتوسیموکـــی د خیریه مــــوسساتوالــــړیتاوي چی په افغانستان کــی په فعالیت بــــوختی دی رفـــــع کــــــوی.  دپکټیک نړیـــواله مـوسسه د آی سی ټی ټیم کــارکـــــونکـــــي داسی تعهد کـــــوی چی په ټــــول افغانستان کــــــــی به د معلــــــوماتي تیکنالـــوژی بهتریــــــن خدمتونـه او تجهیزات ولـــــــری. څـــه د پکټیـک د هــــوایی خـــدمتونو په وسیلـــــــــه او یاهم د نورو سیمیزو نقلیه وسایطـــــو په وسیله سره د پکټیک نړیوالـــــــــه مـــــوسسه خــدمت ته چمتوده. هغه مسایل چـــــــــــی زمــــــوژ لپاره ډیــــــر با ارزښتــــــه دی او د پکټیک ټـــــــول بنسټیز او ورځني فعالیتونـــــــه د هغی سره تــــــــــــړلیدی،د مسولیت منل، یوالي، صداقت اود بدلـون منل دی. دغه مسایل کولیشی چی مـــوژ ته د سوکــــــــــالـــه راتلــــــــونکــــــــــــی په لــــــور د هځی لارښـــــــونــــــه وکـــــــــړي.

 

د لاډیرومعلوماتو لـــــپاره هیله ده چی دپکټیک نړیوالی موسسه ویب پانــــی ته مراجعه وکړي. www.pactec.org