پالیسی

د آزادو رسنیو او سیالۍ قانون د مخابراتو وزارت او افغان حکومت څخه یو مهم دی. د دې سند بشپړ مطالعې لپاره، په لینک کلیک وکړئ.

-------------------------------------------------------------------

پالیسی د نظر غوښتنی لپاره

IT Industry Development Policy For Afghanistan (2015-2020) Draft

Closing Date for feedback is 15 July -2015

---------------------------------------------------------------------
 

د افغانستان د جغرافيايي اطالعاتو د معياري کولو پاليسي دانلود کری

د افغانستان د جغرافيايي اطلاعاتو د صنف بندي پاليسي دانلود کری

-----------------------------------------------------------

د افغانستان د کاسا ډیجیټلي پروژې دپاره د چاپېریال او ټولنیز مدیریت کاري چوکاټ  داونلود کړۍ

د ډیجیټل کاسا (CASA) افغانستان پروژې لپاره د بیامیشته کولو پالیسي کاري چوکاټ (RPF)   دانلود کری