قوانین

 د مخابراتي خدمتونو د تنظیم قانون  د نورو معلوماتو لپاره فایل داونلود کړۍ

د معاملات او امضاهای الکترونیکی قانون د نورو معلوماتو لپاره فایل دانلود کړۍ

د انترنتی جرایم قانون د نورو معلوماتو لپاره فایل دانلود کړۍ

د نورو معلوماتو د دولت د مامورینو لپاره دلته کلیک کړۍ

د نورو معلوماتو د مخابراتو د عایداتو قانون لپاره دلته کلیک کړۍ

د اداري فساد ضد ستراتیژۍ پلي کولو کنټرول قانون

د تدارکاتو نوی قانون دلته ترلاسه کړۍ.

د مخابراتو د تنظیم قانون دلته ترلاسه کړۍ.

د کار قانون دلته ترلاسه کړی.

د ملکي خدمتونو قانون دلته ترلاسه کړی.