د مخابراتی خدمتونو %10 عواید

د ۱۳۹۷ مالي کال دمخابراتو او معلوماتی تکنالوجۍ وزارت 10 سلنی عواید
د مخابراتو او معلوماتی تکنالوجۍ وزارت 10 سلنی عواید د اسد ترپای پورې 2,817,433,258
د مخابراتو او معلوماتی تکنالوجۍ وزارت 10 سلنی عواید د سرطان ترپای پورې 2,370,310,287
د مخابراتو او معلوماتی تکنالوجۍ وزارت 10 سلنی عواید د جوزا ترپای پورې 1,952,429,372
د مخابراتو او معلوماتی تکنالوجۍ وزارت 10 سلنی عواید د ثور ترپای پورې 1,455,861,680