عادي عواید

د ۱۳۹۷ مالي کال دمخابراتو او معلوماتی تکنالوجۍ وزارت عادی عواید
د اسد ترپای پورې د مخابراتو او معلوماتی تکنالوجۍ وزارت عادی عایدات  722,634,247
د سرطان ترپای پورې د مخابراتو او معلوماتی تکنالوجۍ وزارت عادی عایدات  510,748,031
د جوزا ترپای پورې د مخابراتو او معلوماتی تکنالوجۍ وزارت عادی عایدات  462,916,551
د ثور ترپای پورې د مخابراتو او معلوماتی تکنالوجۍ وزارت عادی عایدات 406,868,017