مقررې او ستراتیژي

 درادیویی فریکونسی طرزالعمل او مقرره

د افغانستان بریښنایي حکومتولي ستراتیژي دلته دانلود کړی.

د افغانستان ملي امنیت ستراتیژي ځنډول دلته کلیک کړی.

د عامه تدارکاتو پروسیجر دلته کلیک کړی

د ملکی خدمتونو د مامورینو د بستونو مقرره دلته کلیک کړی

د ملکی خدمتونو د مامورینو د سلوک مقرره دلته کلیک کړی

د ملکی خدمتونو دمامورینو د ذانی امورو د تنظیم مقرره دلته کلیک کړی

د نوي تدارکاتو کړنلاره دلته دانلود کړۍ.

په بهر کې د بورسونو او زده کړې مقررات دلته دانلود کړۍ.