اعلان داوطلبي پروژه تهیه و تدارک کیبل فایبر36 کوربطول100 کیلومتر

د خپرېدو نېټه: Sep 10, 2018

د پاى نېټه: Oct 02, 2018

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

 

                                                     اعلان تدارکاتي

تاريخ اعلان:    P1 19/06/1397
شماره داوطلبي: MCIT/AFTEL/97/NCB/G-228

روش داوطلبی: باز ملی

شرکت مخابراتي افغاني تيلي کام- وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتياز تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبي پروژه تهیه و تدارک کیبل فایبر36 کوربطول100 کیلومتراشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را از ويب سايت هاي اداره تدارکات ملي (www.npa.gov.af) و وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي ((www.mcit.gov. بدست آورده، آفر هاي خويش را مطابق شرايط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاريخ نشر اعلان الي روز سه شنبه 10 میزان 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر به آمريت تهيه و تدارکات شرکت افغان تيلي کام واقع محمد جان خان وات تعمير پست پارسل منزل 4 وزارت مخابرات و تکنالوژي ارائه نمايند.آفرهاي ناوقت رسيده و انترنيتي قابل پذيرش نمي شود.

تضمين آفر بصورت تضمين بانکي مبلغ 500,000.00)پنچ صد هزار(افغانیبوده و جلسه آفرگشائي بروز سه شنبه مؤرخ 10 ميزان 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در صالون کنفرانس شرکت افغان تيلي کام، منزل چهارم تدوير مي گردد.

نوت: شرطنامه  صرف از طريق ويب سايت هاي فوق قابل دريافت ميباشد، لهذا بعد از دريافت شرطنامه جهت ثبت و راجستريشن با ورق درخواستي، به آمريت تهيه و تدارکات شرکت مخابراتي افغان تلي کام مراجعه نمائيد.

شخص ارتباطي: ببرک حیدری، هماهنگ کننده تسهیلات تدارکاتی، آمریت تهيه و تدارکات شرکت مخابراتي افغان تلي کام

شماره تماس: +93 (0) 749416409

 

                                                     اعلان تدارکاتي

تاريخ اعلان:    P1 19/06/1397
شماره داوطلبي: MCIT/AFTEL/97/NCB/G-228

روش داوطلبی: باز ملی

شرکت مخابراتي افغاني تيلي کام- وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتياز تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبي پروژه تهیه و تدارک کیبل فایبر36 کوربطول100 کیلومتراشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را از ويب سايت هاي اداره تدارکات ملي (www.npa.gov.af) و وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي ((www.mcit.gov. بدست آورده، آفر هاي خويش را مطابق شرايط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاريخ نشر اعلان الي روز سه شنبه 10 میزان 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر به آمريت تهيه و تدارکات شرکت افغان تيلي کام واقع محمد جان خان وات تعمير پست پارسل منزل 4 وزارت مخابرات و تکنالوژي ارائه نمايند.آفرهاي ناوقت رسيده و انترنيتي قابل پذيرش نمي شود.

تضمين آفر بصورت تضمين بانکي مبلغ 500,000.00)پنچ صد هزار(افغانیبوده و جلسه آفرگشائي بروز سه شنبه مؤرخ 10 ميزان 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در صالون کنفرانس شرکت افغان تيلي کام، منزل چهارم تدوير مي گردد.

نوت: شرطنامه  صرف از طريق ويب سايت هاي فوق قابل دريافت ميباشد، لهذا بعد از دريافت شرطنامه جهت ثبت و راجستريشن با ورق درخواستي، به آمريت تهيه و تدارکات شرکت مخابراتي افغان تلي کام مراجعه نمائيد.

شخص ارتباطي: ببرک حیدری، هماهنگ کننده تسهیلات تدارکاتی، آمریت تهيه و تدارکات شرکت مخابراتي افغان تلي کام

شماره تماس: +93 (0) 749416409