د ICTI د کنفرانس خونې او اوبورسولو سیستم د ساحی وبیارغونی د پروژې اعلان

د خپرېدو نېټه: Jul 15, 2018

د پاى نېټه: Jul 28, 2018

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

دیگر اسناد مورد نیاز این اعلان: سند1 ، سند2 ، سند3 ، سند4 ، سند5 ، سند6 ، سند7