د سولر پینل د تدارکاتو د شرط نامې (1) نمبر تعدیل او د UPS د کارولو په واسطه د 100 کیلوواټ برښنا تولید

د خپرېدو نېټه: Jul 23, 2018

د پاى نېټه: Jul 29, 2018

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

لطف نموده مضمون ذيل را از طريق جريده خویش نشر و اعلان نمائيد.

پروژه سولر پنل و وتولید 100 کیلوات انرژی برق با استفاده از UPS به تاریخ 23 /سرطان /1397 از طریق نشریه آرمان ملی , سایت اداره تدارکات ملی و سایت وزارت مخابرات وتکنالوژی  به نشر رسیده بود که به اثر درخواست شعبه نیازمند , مادۀ 7.3 دستورالعمل برای داوطلبان ,  قسمت دوم صفحه معلومات داوطلبی شرط نامه تهیه  و تدارک یک پایه سولر پنل وتولید 100 کیلوات انرژی برق با استفاده ازUPS  تعدیل گردید و  جلسه قبل از داوطلبی پروژه مذکور به تاریخ 7/5/1397 روز یک شنبه   ساعت دو بجه بعداز ظهر در ریاست اداری منزل 12 تعمیر  منزله وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی تدویرمیگردد که از داوطلبان دعوت به می آید در جلسه قبل از داوطلبی اشتراک نمایند ودرضمن داوطلبان می تواند شرطنامه تعدیل شده شماره (1) پروژه سولرپنل و تولید 100 کیلوات انرژی برق با استفاده از  UPS را از سایت اداره تدارکات ملی , سایت وزارت مخابرات و یا توسط فلش از مدیریت عمومی تدارکات منزل 14 تعمیر 18 منزله  دریافت نمایند.

با احترام