د شپږ کسیز لفت د نصبولو او مونټاژ او د موجوده لفت د تخریب او د کارګو لفت د نصبولو او تدارکاتو د پروژو اعلان

د خپرېدو نېټه: Jul 23, 2018

د پاى نېټه: Aug 14, 2018

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

سند داوطلبی: Dwonlad Document