د موجوده لفت تخریب او د نوي کارګو لفت مونټاژ او نصبول

د خپرېدو نېټه: Jul 24, 2018

د پاى نېټه: Aug 14, 2018

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

تاريخ اعلان:  02/05/1397
شماره داوطلبي: 220

روش داوطلبی: باز ملی

شرکت مخابراتي افغاني تيلي کام- وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتياز تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبي " تخريب يک پايه لفت موجوده و تهيه، نصب و منتاژ يک پايه لفت کارگو جديد " اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را از ويب سايت هاي اداره تدارکات ملي (www.npa.gov.af) ،  وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي ((www.mcit.gov.afو شرکت مخابراتي افغان تيلي کام (www.afghantelecom.af)بدست آورده، آفر هاي خويش را مطابق شرايط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاريخ نشر اعلان الي ساعت 01:30 بعد از ظهر روز سه شنبه تاريخ 23 اسد 1397 به آمريت تهيه و تدارکات شرکت افغان تيلي کام واقع محمد جان خان وات تعمير پست پارسل منزل 4 وزارت مخابرات و تکنالوژي ارائه نمايند.آفرهاي ناوقت رسيده و انترنيتي قابل پذيرش نمي شود.

جلسه قبل از آفرگشايي پروژه متذکره بتاريخ 15/05/1397 در اطاق کنفرانس شرکت افغان تيلي کام به ساعت 10:00 قبل از ظهر داير ميگردد.

تضمين آفر بصورت تضمين بانکي مبلغ 140,000(يک صد و چهل هزار)افغاني بوده و جلسه آفرگشائي بروز سه شنبه مؤرخ 23 اسد 1397 ساعت 01:30 بعد از ظهر در اطاق کانفرانس شرکت افغان تيلي کام، منزل چهارم تدوير مي گردد.

نوت: شرطنامه  صرف از طريق ويب سايت هاي فوق قابل دريافت ميباشد، لهذا بعد از دريافت شرطنامه جهت ثبت و راجستريشن با ورق درخواستي، به آمريت تهيه و تدارکات شرکت مخابراتي افغان تلي کام مراجعه نمائيد.

 شخص ارتباطي: سيد اکليل سيدزاده، آمر تهيه و تدارکات شرکت مخابراتي افغان تلي کام

شماره تماس: +93 (0) 749416655