د شپږ کسیزه لفت مونټاژ، نصب او چمتو کول

د خپرېدو نېټه: Jul 24, 2018

د پاى نېټه: Aug 14, 2018

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

تاريخ اعلان: 02/05/1397
شماره داوطلبي: 198

روش داوطلبی: باز ملی

شرکت مخابراتي افغاني تيلي کام- وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبي " تهيه، تدارک، نصب و منتاژ يک پايه لفت شش نفري" اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را از ويب سايت هاي اداره تدارکات ملي (www.npa.gov.af) ،  وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي ((www.mcit.gov.afو شرکت مخابراتی افغان تيلی کام (www.afghantelecom.af)بدست آورده، آفر هاي خويش را مطابق شرايط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاريخ نشر اعلان الي ساعت 10:00 قبل از ظهر روز سه شنبه تاريخ 23 اسد 1397 به آمريت تهيه و تدارکات شرکت افغان تيلي کام واقع محمد جان خان وات تعمير پست پارسل منزل 4 وزارت مخابرات و تکنالوژي، ارائه نمايند.آفرهاي ناوقت رسيده و انترنيتي قابل پذيرش نمي شود.

جلسه قبل از آفرگشائي به روز  يکشنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر  مؤرخ 14 اسد 1397 برگذار ميگردد.

تضمين آفر بصورت تضمين بانکي مبلغ 120,000(يک صد و بيست هزار)افغانيبوده و بروز سه شنبه مؤرخ 23 اسد 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق کانفرانس شرکت افغان تيلي کام، منزل چهارم تدوير مي گردد.

نوت: شرطنامه  صرف از طريق ويب سايت هاي فوق قابل دريافت ميباشد، لهذا بعد از دريافت شرطنامه جهت ثبت و راجستريشن با ورق درخواستي، به آمريت تهيه و تدارکات شرکت مخابراتي افغان تلي کام مراجعه نمائيد.
شخص ارتباطي: سيد اکليل سيدزاده، آمر تهيه و تدارکات شرکت مخابراتي افغان تلي کام

شماره تماس: +93 (0) 749416655