د 60 مترو په ژوروالي د یوې نوې څاه د کیندلو اعلان

د خپرېدو نېټه: Jul 28, 2018

د پاى نېټه: Aug 12, 2018

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

سند داوطلبی: Download Document

لطف نموده مضمون ذيل را طبق مقررات نشر و اعلان نمائيد.

شماره داوطلبي: MCIT/NCB/97/W-8

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (حفر یک حلقه چاه جدید به عمق 60 متر با تمام امورات ایجابی آن ) اشتراک نموده شرطنامه و ضمایم آنرا طور رایگان از ویب سایت های (www.nap.gov.af ) و (www.mcit.gov.af) و یا ذریعه CD Driver از مدیریت تدارکات امورساختمانی و خدمات مشورتی، آمریت تدارکات واقع محمدجان خان وات تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی منزله منزل 14 اطاق شماره 911 بدست آورده،  آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشراعلان الی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر روز یکشنبه مورخ 21/5/1397 به ریاست اداری این وزارت ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت (بانک گرنتی) مبلغ (46،000) جهل و شش هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز یکشنبه ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر مورخ 21/5/1397 در دفترکار ریاست اداری واقع منزل12 تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی دایر میگردد

 

با احترام