د نکسا پروژې لپاره د ټکنالوجکي تجهیزاتو د داوطلبۍ د پروسې اعلان

د خپرېدو نېټه: Jul 28, 2018

د پاى نېټه: Aug 29, 2018

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

لطف نموده مضمون ذیل را به اسرع وقت نشر و اعلان نمائید.

شماره داوطلبی: MCIT/97/NCB/G – 04

وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی ازتمام داوطلبان واجد الشرایط دعوت مینمایند تا درپروسه داوطلبی پروژه تهیه وتدارک اجناس تکنالوژی نکسا، مربوط این وزارت اشتراک نموده واسناد داوطلبی مربوطه را از مدیریت عمومی تسهیل قرارداد ها مقیم منزل 14 تعمیر 18 منزله وزارت دریافت نماید. داوطلبان محترم آفرهای خویش را مطابق قانون وطرزالعمل تدارکات طورسربسته ازتاریخ نشرالی ساعت 10 قبل ازظهر تاریخ 29 اگست 2018 مطابق 7 سنبله سال 1397 به مدیریت عمومی تسهیل قرار دادها در منزل 14 تعمیر 18 منزله ارائه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و الکترونیکی قابل قبول نمیباشد. تضمین آفر بصورت ضمانت بانکی مبلغ (4000) چهار هزار دالر امریکای بوده و جلسه آفرگشای ساعت 10 قبل ازظهر تاریخ 29 اگست 2018 مطابق 7 سنبله سال 1397 در ریاست اداری مقیم منزل 12 تعمیر وزارت برگزار میگردد.