د 105 ښوونځیو لپاره د آی ټي او شبکې جوړونې Local Networking) د تجهزاتو د پیرودلو د پروژې اعلان

د خپرېدو نېټه: Jul 25, 2018

د پاى نېټه: Sep 21, 2018

د مزايده سند: Download Document



جزیات:

سند داوطلبی: Download Document

اداره تدارکات ملی ( NPA) به نماینده گی از  وزارت مخابرات و تکنالوژی معاوماتی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی خریداری وسایل و تجهیزات  (IT)  و شبکه سازی آن (Local Networking) برای (105) باب مکتب،  نمبر تشخیصیه: NPA/MCIT/97/G-2148/NCB  اشتراک نموده و شرطنامه را از ویب سایت www.npa.gov.af و یا در حافظه یا فلش میموری از ریاست تسهیلات تدارکات- اداره تدارکات ملی  بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات  طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10 بجه قبل از ظهر تاریخ 03/سنبله/1397 به ریاست تسهیلات تدارکاتی واقع  ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، اداره تدارکات ملی، ریاست تسهیلات تدارکاتی ، منزل اول ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت بانکی مبلغ(68,340,000) شصدو هشت میلیون سصدو چهل هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز 03/سنبله/1397 ساعت 10 بجه قبل از ظهر در اداره تدارکات ملی، ریاست تسهیلات تدارکاتی ، منزل اول تدویر می گردد.