د ERP پروژې د 16 قلمه آی ټي وسایلو د قرارد ورکولو د پریکړې اعلان

د خپرېدو نېټه: Jul 31, 2018

د پاى نېټه: Aug 06, 2018

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

لطفآ مضمون ذیل را طبق مقررات نشر و اعلان نماید .

"بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشودوزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در نظر دارد قرارداد 16 قلم وسایل آی تی پروژه (ERP)را با کمپنی اسمارت گروپ دارنده جواز نمبر(D-39047) میباشد به قیمت 30,264,150 سی ملیون دوصد شصت چهار هزار افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به آمریت محترم تدارکات واقع منزل 14 تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بر وفق ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نماید.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد."

متمنی است پول حق الاشاعه اعلان را بطور دقیق محاسبه و از نزد محترم محمد دیدار خزاندار این وزارت نقداً اخذ البته آویزها و کتنگ اعلان را رسماً به این اداره تسلیم خواهند نمود.