د برښنایی حکومتولی د ای ټی څیړنیز لب جوړولو لپاره د ساختماني چارو د پروژې اعلان

د خپرېدو نېټه: Aug 14, 2018

د پاى نېټه: Sep 05, 2018

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

سند داوطلبی: BOQ E GOV

داوطلبي بازملي:

لطف نموده مضمون ذيل را طبق مقررات نشر و اعلان نمائيد.

شماره داوطلبي: MCIT/NCB/ 97/W-10

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه (امورساختمانی ایجاد ای تی لب تحقیقاتی حکومتداری الکترونیکی در مدیریت عمومی آگاهی عامه KDLC) اشتراک نموده، سافت شرطنامه و ضمایم آنرا طور رایگان از ویب سایت های (www.nap.gov.af ) و (www.mcit.gov.af) و با گذاشتن پیام به ایمیل آدرس amannasr33@gmail.com همچنان ذریعه CD Driver از مدیریت تدارکات امورساختمانی و خدمات مشورتی، آمریت تدارکات واقع محمدجان خان وات تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی منزله منزل 14 اطاق شماره 911 بدست آورده،  آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشراعلان الی ساعت (10:00) ده بجه قبل از ظهر روز چهارشنبه مورخ 14/6/1397 به ریاست اداری این وزارت ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر قابل قبول اداره بشکل (بانک گرنتی) مبلغ (58,000) پنجاه و هشت هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز چهارشنبه ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر مورخ 14/6/1397 در دفترکار ریاست اداری واقع منزل12 تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی دایر میگردد.

با احترام