به اعلان گذاشتن پروسه داوطلبی پروژه ساختمانی (دیوار احاطه 400 متر مربع زمین واقع رحمن مینه)

د خپرېدو نېټه: Sep 05, 2018

د پاى نېټه: Sep 24, 2018

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

داوطلبي بازملي:

لطف نموده مضمون ذيل را طبق مقررات نشر و اعلان نمائيد.

شماره داوطلبي: MCIT/NCB/97/W-11

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ساختمانی (دیوار احاطه 400 متر مربع زمین واقع رحمن مینه) اشتراک نموده و سافت شرطنامه و ضمایم آنرا طور رایگان از ویب سایت های (www.nap.gov.af ) و (www.mcit.gov.af) وهمچنان با گذاشتن یک پیام به ایمیل آدرس amannasr33@gmail.com  یا ذریعه CD Driver از مدیریت تدارکات امورساختمانی و خدمات مشورتی، آمریت تدارکات واقع محمدجان خان وات تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، منزل 14 اطاق شماره 911 بدست آورده،  آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشراعلان الی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر روز دو شنبه مورخ 2/7/1397 به ریاست اداری این وزارت ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت (بانک گرنتی) مبلغ (26,000) بیست و شش هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز دو شنبه ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر مورخ 2/7/1397 در دفترکار ریاست اداری واقع منزل12 تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی دایر میگردد

نقشه و احجام کاری را از اینجا بدست آورید.

با احترام