د ډیټآسنټر د تجهیزاتو پروژې د داوطلبۍ د مخه د غونډې در راپور خپرول

د خپرېدو نېټه: Jul 28, 2018

د پاى نېټه: Aug 11, 2018

د مزايده سند: Download Documentجزیات: