پروژه هشتم TDF برای سايت های Spare parts تهيه و تدارک سه قلم اجناس ستلايت منحيث تجهيزات اضافی

د خپرېدو نېټه: Sep 12, 2018

د پاى نېټه: Oct 03, 2018

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

                                                          

                                                           اعلان تدارکاتي

تاريخ اعلان:    P1 21/06/1397
شماره داوطلبي: MCIT-AFTEL/NCB/G-229/97

روش داوطلبی: باز ملی

شرکت مخابراتي افغاني تيلي کام- وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبي تهيه و تدارک سه قلم اجناس ستلايت منحيث تجهيزات اضافی Spare Parts برای سايت های TDF پروژه هشتم اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را از ويب سايت هاي اداره تدارکات ملي (www.npa.gov.af) و وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي ((www.mcit.gov. بدست آورده، آفر هاي خويش را مطابق شرايط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاريخ نشر اعلان الي ساعت 10:00 قبل از ظهر روز چهار شنبه تاريخ 11 ميزان 1397 به آمريت تهيه و تدارکات شرکت افغان تيلي کام واقع محمد جان خان وات تعمير پست پارسل منزل 4 وزارت مخابرات و تکنالوژي ارائه نمايند.آفرهاي ناوقت رسيده و انترنيتي قابل پذيرش نمي شود.

تضمين آفر بصورت تضمين بانکي مبلغ 100,000 (يکصد هزار)افغاني بوده و جلسه آفرگشائي بروز چهار شنبه مؤرخ 11 ميزان 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق کنفرانس شرکت افغان تيلي کام، منزل چهارم تدوير مي گردد.

نوت: شرطنامه  صرف از طريق ويب سايت هاي فوق قابل دريافت ميباشد، لهذا بعد از دريافت شرطنامه جهت ثبت و راجستريشن با ورق درخواستي، به آمريت تهيه و تدارکات شرکت مخابراتي افغان تلي کام مراجعه نمائيد.

 شخص ارتباطي: سيد کبير سادات هماهنگ کننده تدارکات  شرکت مخابراتي افغان تلي کام

شماره تماس: +93 (0) 744419027