ویډیو

سرليک
د مخابراتو او د لوړو زده کړو وزارتونو ترمنځ د هوکره لیک لاسلیک کول واخلئ
د مخابراتي او معلوماتي ټیکنالوجۍ په برخه کې د همکارۍ هوکره لیک واخلئ